Kwaliteitszorg op het Emmauscollege

Ank MinkmanAlgemeen

Sinds enkele jaren duikt het begrip Governance op in het onderwijs. Governance, waar staat dat eigenlijk voor? Hierbij kan gedacht worden aan verantwoording, onafhankelijk toezicht, transparantie,vertrouwen. governance

Woorden die iedereen kent, maar waarvan de invulling subjectief is. Om een zo objectief mogelijke invulling te geven aan het begrip Governance heeft de Vereniging van Schoolleiders van het voortgezet onderwijs in 2010 besloten dat scholen hun resultaten, kwaliteit en sfeer op dezelfde wijze gaan publiceren. Dat project heet ‘Vensters voor Verantwoording’. Doel van dit project is het ontwikkelen van enkele kwaliteitsstandaarden zodat de resultaten van de deelnemende scholen met elkaar vergeleken kunnen worden (benchmarking). Door de resultaten op identieke wijze te publiceren is voor het onderwijs ook een transparante verantwoording, onder andere naar de inspectie, ouders, basisscholen, e.d., mogelijk.

Het Emmauscollege doet al enkele jaren aan dit project mee. Frequent wordt de opbrengst van ons onderwijs gemeten. Bij het in kaart brengen van de opbrengst wordt onder andere gekeken naar het slagingspercentage, de examenresultaten in relatie tot de schoolexamenresultaten, de doorstroom van leerlingen in de onderbouw en het onderwijsbeleid.

Het tevredenheidsonderzoek speelt bij het meten van de kwaliteit van ons onderwijs ook een belangrijke rol. Dit onderzoek wordt in verschillende leerjaren afgenomen en zowel de leerlingen als hun ouders/verzorgers worden verzocht om aan het tevredenheidsonderzoek deel te nemen. Dat geldt natuurlijk ook voor het onderwijsgevend- en onderwijsondersteunend personeel. Voor de kerstvakantie hebben de brugklasleerlingen aan het onderzoek meegedaan en zijn hun ouders/verzorgers via de mail uitgenodigd.

De komende maanden zullen de leerlingen uit de derde klas, vierde klas en examenklassen de vragenlijst invullen, waarna ook hun ouders/verzorgers via de mail zullen worden uitgenodigd.

De resultaten worden via de website van ‘Vensters voor Verantwoording’ (www.schoolvo.nl) en van ‘Schoolkompas’ (www.schoolkompas.nl) gepubliceerd. Vanzelfsprekend blijft de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bron van informatie (www.onderwijsinspectie.nl). Daar is jaarlijks de opbrengstenkaart van de school in te zien.

Al met al leveren deze onderzoeken de school een schat aan informatie op. Informatie, welke wordt gebruikt om te behouden en te versterken wat goed gaat en te verbeteren wat verbetering behoeft.

J.J. Bosselaar,
kwaliteitscoördinator