Ouderklankbordgroep en jaarvergadering OVE

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen

De ouderklankbordgroep
Om als oudervereniging goed te kunnen functioneren – dat is: in contact staan met de ouders en verzorgers van de leerlingen van het Emmauscollege -, is het belangrijk dat er regelmatig contact is met de leden. En de leden, dat bent u: de ouders/verzorgers van de leerlingen. Voor dat nadere contact bestaat sinds 2008 de ouderklankbordgroep, die twee maal per jaar bij elkaar komt. 
U kunt zo’n klankbordgroep per keer bijwonen. Aan de hand van specifiek gekozen thema’s – bijvoorbeeld: huiswerkplanning – kan dan van gedachten worden gewisseld over onderwerpen die de school in zijn geheel, maar ook de jaarlaag van uw kind (kunnen) aangaan. 

Steeds gaat het over de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer en omstandigheden op het Emmauscollege. In het schooljaar 2013-2014 zijn de klankbordgroepavonden gepland op maandag 13 januari 2014 en op woensdag 21 mei 2014.
U bent van harte welkom om aan (een van) de ouderklankbordavonden deel te nemen. Zie over de inschrijving hieronder, maar noteert u vast de data.

Jaarvergadering
De algemene ledenvergadering van de OVE is – naast de twee klankbordavonden – de derde gelegenheid om mee te denken over wat de school, uw kind en u als ouder/verzorger aangaat. Jaarlijks wordt een spreker uitgenodigd die een thema behandelt als ‘Het gebruik van social media’ of ‘De werking van het puberbrein’. De ALV van dit schooljaar wordt gehouden  op maandag 18 november 2013. De heer Peter Kanters van de Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO) zal een voordracht houden over het onderwerp: `In gesprek met de school van je kind’.
In de jaarvergadering worden ook de nieuwe bestuursleden van de OVE gekozen. Iedere ouder/verzorger kan zich hiervoor verkiesbaar stellen (via het hieronder genoemde mailadres).  Bij de samenstelling van het bestuur wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk alle leerjaren van havo, atheneum en gymnasium vertegenwoordigd te hebben.

Inschrijven
Heeft u belangstelling om een ouderklankbordgroep en/of  de algemene ledenvergadering bij te wonen, of wilt u zich aanmelden als kandidaat-bestuurslid van de OVE, meld u zich dan aan na de berichtgeving hieromtrent, of stuurt u vast een e-mail naar ove@emmauscollege.nl.