Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van de OVE, die in november plaatsvindt, is een volgende gelegenheid om mee te denken over wat de school, uw kind en u als ouder/verzorger aangaat. Jaarlijks wordt een spreker uitgenodigd die een thema behandelt als ‘Het gebruik van social media’ of ‘De werking van het puberbrein’.

In de jaarvergadering worden ook de nieuwe bestuursleden van de OVE gekozen. Iedere ouder/verzorger kan zich hiervoor verkiesbaar stellen. Bij de samenstelling van het bestuur wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk alle leerjaren van havo, atheneum en gymnasium vertegenwoordigd te hebben.

Heeft u belangstelling om de algemene ledenvergadering bij te wonen, of wilt u zich aanmelden als kandidaat-bestuurslid van de OVE, stuurt u dan een e-mail naar ove@emmauscollege.nl.

Klankbordgroep

Tijdens de ouderklankbordavond worden algemene onderwerpen besproken die de ouders en de leerlingen aangaan, zoals: ‘Planning van huiswerk’, ‘Excursies’, ‘Alcoholbeleid’ of ‘De rol van de mentor’. De avond worden door de ouders als erg nuttig ervaren. Belangrijke punten kunnen naar voren worden gebracht en ervaringen blijken vaak gedeelde ervaringen te zijn. Houd de berichtgeving dus in de gaten! Ouders kunnen ook zelf onderwerpen inbrengen. De uitkomsten van de avond worden teruggekoppeld met de schoolleiding en zo nodig wordt door deze actie ondernomen.

Om als oudervereniging goed te kunnen functioneren – dat is: in contact staan met de ouders en verzorgers van de leerlingen van het Emmauscollege -, is het belangrijk dat er regelmatig contact is met de leden. En de leden, dat bent u: de ouders/verzorgers van de leerlingen. Voor dat nadere contact bestaat sinds 2008 de ouderklankbordgroep. U kunt zo’n klankbordgroep per keer bijwonen. Aan de hand van specifiek gekozen thema’s – bijvoorbeeld: huiswerkplanning – kan dan van gedachten worden gewisseld over onderwerpen die de school in zijn geheel, maar ook de jaarlaag van uw kind (kunnen) aangaan. Steeds gaat het over de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer en omstandigheden op het Emmauscollege. U kunt zich aanmelden door een e-mail naar ove@emmauscollege.nl te sturen.