Als ouder/verzorger van één of meer leerlingen van het Emmauscollege bent u automatisch lid van de OVE. De OVE heeft een bestuur dat bestaat uit circa zestien gekozen leden.

Aan het eind van ieder schooljaar verlaten bestuursleden die na afloop van dat jaar geen kind meer op school hebben, het bestuur.

Aan het begin van elk schooljaar vindt de algemene ledenvergadering plaats waarbij alle ouders en verzorgers welkom zijn en waarin nieuwe bestuursleden worden gekozen. Iedere ouder kan zich hiervoor verkiesbaar stellen.

Bij de samenstelling van het bestuur wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk alle leerjaren van havo, atheneum en gymnasium vertegenwoordigd te hebben.

Doelstelling

De doelstelling van het (dagelijks) bestuur van de OVE is u, als ouders en verzorgers, te vertegenwoordigen in contacten met de schoolleiding over alle schoolaangelegenheden die uw kind(eren) aangaan. Een belangrijke zaak, want als ouder/verzorger bent u te allen tijde verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind(eren).

Overleg met schoolleiding

Het bestuur van de OVE vergadert enkele keren per jaar met de schoolleiding. De onderwerpen worden zowel door de schoolleiding als het bestuur aangedragen. Deze zijn heel gevarieerd en lopen uiteen van het onderwijsbeleid en het toelatingsbeleid voor brugklassers tot de kosten voor het boekenpakket en de regels bij schoolfeesten. Tijdens de vergaderingen wordt open gediscussieerd over onderwerpen. De schoolleiding legt soms ideeën voor aan de ouders en het bestuur doet suggesties aan de schoolleiding.

De OVE kent ook een dagelijks bestuur dat een intensiever contact met de schoolleiding onderhoudt en de bestuursvergaderingen voorbereidt.

Overige activiteiten bestuur

Drie leden van het bestuur van de OVE hebben zitting in de medezeggenschapsraad (MR) van het Emmauscollege. In MR-vergaderingen worden, in tegenstelling tot de OVE-vergaderingen, over bepaalde onderwerpen bindende adviezen aan de schoolleiding gegeven. Ook heeft de MR op bepaalde onderwerpen instemmingsrecht. Zie voor meer informatie elders op deze site.

Ook verzorgt het bestuur via blogberichten de informatievoorziening aan ouders. En uiteraard zijn bestuursleden aanwezig bij open dagen, ouderavonden etc.

Beroepenvoorlichting

Om onze leerlingen te helpen bij het maken van een juiste profiel-/studiekeuze worden door het jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd voor verschillende leerjaren. Een daarvan is een beroepenmarkt voor de leerlingen uit de klassen 3, 4, 5 en 6.
Bent u enthousiast over uw beroep en heeft u tijd en zin om onze leerlingen te vertellen waarom u dit beroep uitoefent, wat er zo leuk aan is en welke weg u heeft bewandeld, dan hopen wij dat u uw medewerking wilt verlenen aan de beroepenmarkt.
Uit de enthousiaste reacties van zowel ouders als leerlingen menen wij te mogen concluderen dat deze manier van informatieverstrekking een bijdrage levert aan de keuzevorming van de leerlingen.
Het zal duidelijk zijn dat een grote diversiteit aan beroepen voor de leerlingen een ruime keuzemogelijkheid betekent en veel informatie vanuit de praktijk.

Contact

Wanneer u vragen of suggesties heeft, geeft u deze dan door aan het bestuur. Ook met problemen en klachten kunt u bij bestuursleden terecht; maar indien het alleen een individuele leerling betreft zullen zij u doorverwijzen naar de schoolleiding. U kunt ook onderwerpen aandragen waarvan u het belangrijk vindt dat de Oudervereniging die bespreekt.

U kunt dan een mail sturen aan ove@emmauscollege.nl of telefonisch contact opnemen met een van de leden. In het submenu ‘bestuur OVE’ vindt u de taakverdeling binnen het bestuur. Per jaarlaag is een contactpersoon aangewezen.