Pilot-examen rekenvaardigheden

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen, Examen

Er is in de media al enige jaren veel aandacht voor het rekenonderwijs. Om een zeker rekenniveau te waarborgen, moeten leerlingen die examen doen in het schooljaar 2013-2014 voor de eerste maal een rekenexamen afleggen. Voor het rekenexamen moet minimaal een 5 worden behaald, dan pas kan de leerling een diploma behalen. Vanaf het schooljaar 2015-2016 maakt het rekenexamen onderdeel uit van de zogenaamde kernvakkenregeling (maximaal één 5 voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en dan dus rekenen).Het Emmauscollege is al een aantal jaar flink bezig met de voorbereidingen op dat examen. Onze voorbereidingen zijn inmiddels zo ver gevorderd dat we voor de tweede maal mee kunnen doen aan een pilot-examen waaraan dit schooljaar in ieder geval alle leerlingen uit 4 havo en 5 vwo deelnemen. Het pilot-examen wordt begin maart 2013 afgenomen. Een leerling die dit schooljaar voor het pilot-examen een voldoende haalt, zal vrijstelling krijgen voor het echte rekenexamen in 2014 en het behaalde cijfer wordt dan het examencijfer.

In het geval een leerling een onvoldoende haalt, is er nog een pilot-herkansing. Deze herkansing wordt eind mei afgenomen. Deze herkansing gaat niet ten koste van een herkansing bij het centraal examen en staat ook buiten de herkansingsregeling die geldt voor onze eigen toetsen.
Het pilot-examen bestaat uit een toets van 120 minuten die op een computer wordt afgenomen. Het niveau van dit examen is 3F. Dit niveau is door de leerlingen in de onderbouw al bereikt door bij verschillende vakken als wiskunde, natuur/scheikunde en economie regelmatig te rekenen. In de brugklas is er bovendien een uitgebreid remediëringsprogramma voor leerlingen die minder scoren op de rekentoets en in de tweede klas bestaat er sinds dit schooljaar het vak ‘rekenvaardigheden’.

De rekenvaardigheden worden in de bovenbouw scherp gehouden door middel van rekentoetsen en terugkerende vaardigheden bij eerdergenoemde vakken. Een voorbeeldtoets is online te vinden via de link: http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/rekentoets_vo/voorbeeldtoetsen.aspx

Mochten de leerlingen in de bovenbouw onvoldoendes behalen voor de rekentoetsen op school dan kunnen ze gebruik maken van KWT- rekenvaardigheden. Het wordt ook aanbevolen om regelmatig te oefenen met de oefenvragen op de ELO.

Wij wensen jullie alvast veel succes op weg naar het rekenexamen.

De heer M. de Graaf, coördinator rekenvaardigheden 
De heer R. Steuns, examensecretaris