Verzwaring slaag-/zakregeling en overgangsnormen

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen, Examen

In aanvulling op hetgeen al over de overgangsregeling in de schoolgids vermeld staat, willen we onderstaande nog graag onder uw aandacht brengen.
Verzwaring exameneisenZoals u weet worden de komende jaren de nodige maatregelen ingevoerd om het eindexamen op scholen voor voortgezet onderwijs te verzwaren. 
Hieronder zetten we deze maatregelen op een rijtje.
Voor leerlingen die examen hebben gedaan in 2012:
  • Aanvullend op de bestaande uitslagregels: het centraal examen moet gemiddeld voldoende zijn (minimaal 5,50).
Voor leerlingen die examen doen in 2013 (naast de reeds geldende regels):
  • Voor de leerlingen van havo – vwo geldt dat zij, afgerond maar één vijf voor de eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mogen halen (eindcijfer is het afgeronde cijfer van centraal examen en schoolexamen).
 Voor leerlingen die examen doen in 2014 en 2015 (naast de reeds geldende regels):
  • Invoering van de verplichte rekentoets waarvoor een leerling minimaal een vijf moet scoren
  • Aangepast examen Nederlands volgens de nieuwe normen.
 Voor leerlingen die examen doen in 2016 (naast de reeds geldende regels):
  • De uitslag van de rekentoets wordt onderdeel van de kernvakkenregel, dat wil zeggen dat leerlingen niet meer dan één vijf mogen hebben voor Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat zij slechts één vijf mogen hebben voor Nederlands, Engels en de rekentoets.
 Bijzonderheden ten aanzien van de rekentoets:
  • Alle leerlingen mogen de toets eenmaal herkansen. Die herkansing gaat niet ten koste van de herkansing bij het centraal examen
  • Voor havo-vwo leerlingen geldt dat zij tenminste moeten voldoen aan het door de rekentoetswijzercommissie vastgestelde 3F niveau.
  • Voor leerlingen met dyscalculie en dyslexie wordt geen uitzondering gemaakt behalve dan dat hulpmiddelen zoals spraaksynthese zijn toegestaan
  • De rekentoets doet niet mee in de compensatieregel (compensatie voor meer dan 1 verliespunt) en de CE-regel (gemiddelde 5,50 op CE). Deze toets is immers geen onderdeel van het CE, maar een zelfstandig onderdeel van het examen naast CE en SE (schoolexamen).

Aanvulling op overgangsnormen

In aansluiting op deze veranderingen zijn afgelopen jaren de overgangsnormen in de onderbouw en bovenbouw aangepast. Voor de volledigheid willen wij aangeven dat ook op het Emmauscollege de rekentoets in de bovenbouw geen onderdeel is van de compensatieregel. Dit dient als aanvulling op de overgangsnormen in de schoolgids.


R. Majewski (afdelingsconrector 6 vwo)