Vrijwillige ouderbijdrage

In onze digitale schoolgids wordt u in algemene zin geïnformeerd over de gang van zaken met betrekking tot de financiën.

De school vraagt jaarlijks aan ouders/verzorgers een financiële bijdrage die gebruikt wordt om extra voorzieningen en activiteiten, waarvoor de school geen geld van de rijksoverheid ontvangt, te betalen. Deze bijdrage is vrijwillig.

De school legt jaarlijks verantwoording af aan de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad over het beleid ten aanzien van het beheersbaar houden van de middelen uit de ouderbijdrage en over de hoogte en de bestemming ervan.

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit:

 • algemene bijdrage: € 75 (voor het tweede kind € 56,25 en voor het derde kind € 37,50).
  Met de gelden van de algemene bijdrage wordt de oudervereniging, de leerlingenraad en het ondersteuningsfonds gefaciliteerd, worden excursies en schoolreizen mogelijk gemaakt, wordt het aanbod van tal van culturele activiteiten vanuit de school in stand gehouden, bijvoorbeeld een feestelijke diploma-uitreiking, de verzorging van de schoolkrant voor de leerlingen en de Nieuwsbrief voor ouders mogelijk. De kosten die onder deze component vallen worden over alle jaarlagen omgeslagen.
 • materiaalkosten: € 70
  In deze materiaalkosten zijn begrepen alle kosten van verbruiksmaterialen voor vakken als tekenen, CKV, muziek en de practicumvakken, natuurkunde, scheikunde en biologie, alsmede het gebruik van de mediatheek, kluishuur, ICT en de schoolpas is in deze post verdisconteerd. Ook zijn hierin de kosten voor de schoolverzekering, repetitie papier en op school gekopieerde leer- en hulpmiddelen begrepen. De kosten die onder deze component vallen worden over alle jaarlagen omgeslagen.
 • specifieke jaarlaagkosten:
  Deze kosten hebben betrekking op activiteiten en materialen die specifiek aan een bepaalde jaarlaag verbonden zijn, bijvoorbeeld in verband met kennismakingsdagen, verdiepings- en/of verbredingsactiviteiten, excursies en reizen in het kader van de internationalisering.
  Vanaf de brugklas werken de leerlingen met hun eigen iPad. De eventuele aanschafkosten daarvan vallen ook onder de vrijwillige ouderbijdrage. Voor meer informatie over de iPad, wat we ermee willen bereiken, welke iPads zijn toegestaan en hoe deze kunnen worden aangeschaft: klik hier.

Voor een overzicht van alle kosten die onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen: klik hier.

De schoolbesturen en scholen in Rotterdam zijn van mening dat de hoogte van ouderbijdragen geen drempel mag vormen voor ouders om hun kind bij een school in te schrijven. Voor ouders die de ouderbijdrage en de gevraagde extra uitgaven niet kunnen betalen hebben wij laagdrempelige voorzieningen waar ouders een beroep op kunnen doen. Mocht de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage door financiële omstandigheden problemen opleveren, dan kunt u dat via een mail aan onze financiële administratie (lam@emmauscollege.nl) doorgeven, zodat we met u naar een oplossing op maat kunnen zoeken.

Gratis schoolboeken

Voor de levering van schoolboeken hebben wij een contract met Van Dijk Educatie (VDE) te Kampen afgesloten. Vóór de zomervakantie, maar pas na de proclamatie, kunnen leerlingen de boeken via internet bestellen. Zij ontvangen tijdig hiervoor van VDE een handleiding. Het boekenpakket wordt door VDE in de zomervakantie kosteloos bij het opgegeven huisadres van de leerling bezorgd.

De voorgeschreven lesmaterialen worden beschikbaar gesteld zonder dat daarvoor een bijdrage (verzendkosten of administratiekosten, borgsom etc.) moet worden betaald.

Aan het eind van het schooljaar leveren de leerlingen de leerboeken weer in. Schade aan of vermissing van leerboeken wordt met VDE verrekend.

(Ondersteunende) leermiddelen

Hoewel de meeste leermiddelen door de school worden betaald, blijven een aantal (ondersteunende) leermiddelen voor rekening van de ouders, zoals woordenboeken, agenda, atlas, rekenmachine, tekendoos e.d.

Verzekeringen

 • Ongevallenverzekering
  Alle leerlingen worden door de school collectief verzekerd voor ongevallen. Deze verzekering is van kracht gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van een medewerker van de school, gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Deze verzekering geldt ook voor onder toezicht staande excursies, reizen e.d. en gedurende stages.
 • Reisverzekering
  Voor alle door onze school georganiseerde excursies, kennismakingsdagen buiten de school, buitenlandse reizen e.d. is voor de leerlingen een (eenvoudige) doorlopende reisverzekering afgesloten. De ouders, die hun kinderen voor 24 uur wensen te verzekeren, kunnen voor eigen rekening een aanvullende verzekering afsluiten.

De vergoedingen zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van deze verzekeringen.