In de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 is de inspraak van de diverse schoolgeledingen (ouders, docenten, leerlingen en onderwijs ondersteunend personeel) wettelijk verankerd.

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 geledingen, te weten de personeelsgeleding en de ouders- en leerlinggeleding met tezamen 12 leden van wie:

  • 6 leden door en uit de personeelsraad worden gekozen;
  • 3 leden door en uit het bestuur van de oudervereniging worden gekozen;
  • 3 leden door en uit de leerlingenraad worden gekozen.

Tot de bevoegdheden van de MR behoren o.a:

  • het instemmingsrecht in fundamentele schoolzaken, zoals verandering van de onderwijskundige doelstellingen of de grondslag van de school;
  • vaststelling van het schoolplan;
  • adviesrecht (toelatingsbeleid, financiën en organisatie);
  • bijkomende rechten, zoals het recht vragen te stellen aan het schoolbestuur.