Kwaliteitszorg is de verzamelnaam voor alle activiteiten die we op school verrichten om enerzijds de kwaliteit van onze school te onderzoeken, te borgen of te verbeteren en anderzijds om intern en extern verantwoording af te leggen over die kwaliteit. Deze kwaliteit zoeken we zowel in de opbrengsten als in de processen, en in de tevredenheid van de betrokkenen daarover. Naast het verzamelen van ‘harde’ gegevens over opbrengsten, proberen we de kwaliteit van de processen en de tevredenheid daarover te bepalen via klankbordgroepen van leerlingen en ouders, via vergaderingen van en met verschillende geledingen en via de gesprekscyclus met het personeel. Daarnaast houden wij systematisch periodieke tevredenheidsonderzoeken.

Onderwijsresultaten

Ten aanzien van het onderwijsrendement (examenresultaten, resultaten van doorstroom/bevordering van leerlingen) en tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel streven wij ernaar om steeds boven het landelijk gemiddelde te presteren.

Bevorderings- en slagingspercentages

Vensters voor verantwoording

1_VVVVensters voor verantwoording is een landelijk project waarin alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de onderwijsinspectie en de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Op de website www.scholenopdekaart.nl zijn de resultaten daarvan in te zien.

Collegiale visitatie

Samen met een aantal vergelijkbare scholen voeren we onderlinge collegiale visitaties uit. Ter voorbereiding van zo’n visitatie wordt door de te bezoeken school een zelfevaluatie geschreven. Daarna wordt de school bezocht door een aantal collega’s van andere scholen. Dit resulteert in een rapport met aanbevelingen voor kwaliteitsverbeteringen.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen. Scholen moeten zich verantwoorden voor hun onderwijs en sociale veiligheid. Verder controleert de inspectie of scholen zich houden aan de wet- en regelgeving en of een school de bedrijfsvoering op orde heeft. Informatie over de inspectie is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.