ECE

De stichting Educatief Centrum Emmauscollege (ECE) is een organisatie­vorm die tot doel heeft onze school een plek te doen zijn voor iedereen die iets wil leren. Naast het reguliere onderwijsaanbod dat wij voor onze leerlingen verzorgen, stelt het ECE een aanbod aan activiteiten samen voor zowel ouders, wijkbewoners en overige geïnteresseerden (Avondschool) als leerlingen van het Emmauscollege (Verlengde school). De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de activiteiten ligt bij de coördinator van de stichting. De stichting wordt bestuurd door een stichtingsbestuur waarin ouders en leden van de schoolleiding zijn vertegenwoordigd.

De ECE-Avondschool
Het ECE verzorgt al vele jaren avondonderwijs aan volwassenen. Voor ouders van leerlingen van onze school biedt het volgen van een cursus bij het ECE naast het opdoen van kennis de extra mogelijkheid om de school en haar docenten beter te leren kennen. In twee perioden wordt tijdens een cursusjaar een gevarieerd cursuspakket aangeboden (oktober t/m december en maart t/m mei). U kunt telefonisch bij de school een brochure met cursusbeschrijvingen en overige informatie aanvragen.

De ECE-Verlengde school
Ook speelt het ECE een rol in de organisatie en coördinatie van activiteiten voor leerlingen van onze school. Al geruime tijd organiseert het ECE in het verlengde van het schoolrooster cursussen Spaans voor tweede en derdeklassers en een cursus Toetsenbordvaardigheid voor tweedeklassers.

Voor alle leerlingen van onze school is het huiswerkinstituut opgericht. Leerlingen kunnen dan onder begeleiding tussen 15.30 en 17.30 uur op school hun huiswerk maken.

Meer informatie over het ECE treft u aan op www.stg-ece.nl

Roncalli Mavo

Wij hebben een goede samenwerking met de Roncalli Mavo. Tussen het onderwijs in beide scholen bestaat voldoende aansluiting om ‘overstappen’ naar het andere schooltype (in beide richtingen!) mogelijk te maken, zonder dat er een jaar verloren gaat.

Het is uitsluitend voor leerlingen van de Roncalli Mavo mogelijk om in te stromen in andere jaarlagen dan de brugklas (2, 3 of 4 havo). Deze beperking is helaas noodzakelijk, omdat we in ons schoolgebouw onvoldoende capaciteit hebben om naast de reguliere instroom in de brugklas en vanuit de Roncalli Mavo, ook nog andere leerlingen verantwoord te kunnen plaatsen.

Aanmelding voor klas 2 of klas 3 havo vanuit de Roncalli Mavo
Dit hoeft u niet zelf te doen. Indien uw kind hiervoor in aanmerking komt, neemt de Roncalli Mavo daartoe het initiatief en bespreekt met u mogelijke bevordering vanuit de 1e of 2e klas van de Roncalli naar de 2e of 3e klas van het Emmauscollege. Deze bevorderingsbeslissing wordt dus op de Roncalli Mavo genomen.

Aanmelding voor klas 4 havo vanuit de Roncalli Mavo
Tijdens de Open Dag op 29 januari 2022 kunnen leerlingen en ouders bij onze conrector voor 4 en 5 havo, mevrouw Simon, informatie inwinnen over de keuzemogelijkheden die er zijn en wat er op het Emmauscollege met het vakkenpakket mogelijk is. Vanaf februari 2022 kunt u een afspraak voor een intakegesprek met haar maken. Deze gesprekken vinden in de eerste helft van maart 2022 plaats.

Toelatingsvoorwaarden havo 4
Leerlingen die op de Roncalli Mavo zijn geslaagd met een diploma vmbo-tl kunnen instromen in klas 4 havo op onze school.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Het vakkenpakket op het vmbo vormt de basis voor het te kiezen profiel op het havo en de mogelijkheden die er zijn voor de keuze van bepaalde vakken.
    Als er geen wiskunde in het vakkenpakket zit is alleen het profiel C&M mogelijk. In dat geval dient er naast Engels in ieder geval Frans of Duits, maar bij voorkeur beide talen in het pakket te zitten. Als in het havo-pakket gekozen wordt voor wiskunde B (bij een techniekprofiel) dient vooraf zelfstandig een aansluitingsboek wiskunde te worden doorgewerkt.
  • Als een leerling direct wil worden toegelaten, dat dient het gemiddelde van de gezamenlijke onafgeronde eindcijfers van het vmbo-tl diploma tenminste een 6,8 te zijn. Als een leerling tenminste een 6,5 voor het gemiddelde van de gezamenlijke eindcijfers heeft gehaald, dan heeft hij voor toelating ook nog een positief onderwijskundig advies van de Roncalli Mavo nodig.

Het adres van de Roncalli-Mavo is:
Tattistraat 3-5
3066 CE Rotterdam
Tel.: 010 – 420 56 93

Meer informatie over de Roncalli Mavo vindt u op www.roncallimavo.nl

Semper Movens

De Stichting KAVOR is lid van de Vereniging Semper Movens, een samenwerkingsverband van zelfstandige schoolbesturen. De samenwerking richt zich met name op aspecten van werkgelegenheid, ontwikkeling van integraal personeelsbeleid en kwaliteitszorg (zelfevaluaties en visitaties). Daarnaast streeft de vereniging naar uitwisseling van onderwijskundige zaken.

Universiteiten

Er zijn verschillende Pre-Universityprogramma’s voor getalenteerde en gemotiveerde leerlingen uit de bovenbouw van het vwo. Dit programma is een onderdeel van een universiteit. De geselecteerde leerlingen volgen, naast hun vwo-opleiding, colleges op de universiteit. In de afgelopen jaren hebben leerlingen het programma gevolgd bij Junior Medschool van het Erasmus MC en de universiteiten in Delft en Leiden.

Naast deze uitgebreide programma’s kunnen geselecteerde leerlingen zich op de Universiteit Utrecht binnen het U-talent-connectieproject aanmelden voor één- of tweedaagse masterclasses. Ook wordt vanuit deze universiteit hulp geboden bij het organiseren, plannen en schrijven van het profielwerkstuk.

Koers VO

Bij het regionaal samenwerkingsverband Koers VO zijn schoolbesturen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs en hun vestigingen van scholen in Rotterdam e.o. aangesloten. Wij maken deel uit van dit samenwerkingsverband. De aangesloten scholen geven praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Het doel van deze samenwerking is om leerlingen passend onderwijs te bieden, zodat zij een diploma kunnen halen of voorbereid worden op de arbeidsmarkt.

Samenwerkende Eenpitters Rotterdam (SER)

In het kader van de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) werken we samen met andere eenpitters in de regio Rotterdam.