Mentor

De mentor neemt in de begeleiding van de leerlingen een centrale plaats in. Hij is de schakel tussen de aan hem toevertrouwde groep leerlingen, de docenten en de schoolleiding. Belangrijke elementen van zijn taak zijn de zorg voor het welbevinden van zijn klas en het stimuleren van zijn leerlingen bij hun studie. De mentor probeert zo snel mogelijk een beeld te krijgen van zijn leerlingen wat betreft capaciteiten, werktempo, motivatie en doorzettingsvermogen.

Bij persoonlijke problemen is de mentor de aangewezen persoon tot wie de leerling zich kan wenden. Hij blijft ook betrokken bij de begeleiding van de leerling wanneer er sprake is van ernstige gezinsproblemen. Hij kan de leerling dan adviseren contact op te nemen met één van de leden van het platform leerlingbegeleiding.

Wanneer het noodzakelijk is zal de mentor de ouders benaderen. Natuurlijk moeten ook ouders niet aarzelen om zo nodig contact op te nemen met de mentor.

Specifieke taken van de mentor per leerjaar

 • In de onderbouw
  Naast de zorg voor de individuele leerlingen schenken de mentoren ook aandacht aan het groepsproces.
 • In de brugklassen
  De mentoren van de brugklassen volgen nauwgezet de studieresultaten van hun leerlingen om in overleg met de ouders een verantwoorde keuze te kunnen maken voor het vervolg in het onderwijs (lees verder onder tab ‘groep 8 -> begeleiding’). Bij diverse activiteiten worden zij ondersteund door B-plussers. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw, die als vraagbaak voor de brugklasleerlingen dienen.
 • In de tweede klassen
  In de tweede klassen verzorgt de mentor een studieles per week waarin de aangeleerde vaardigheden in de brugklas worden onderhouden en versterkt.
 • In de derde klassen
  In de derde klas verzorgen de mentor de begeleiding van de profielkeuze.
 • In de bovenbouw
  De begeleiding wordt minder intensief om de zelfstandigheid van de leerlingen te stimuleren. De mentor kan bij ernstige persoonlijke problemen zijn leerlingen adviseren contact op te nemen met één van de leerlingbegeleiders. De mentoren en decanaat ondersteunen de leerlingen bij hun keuze voor een vervolgstudie.

 

Extra zorg

Onze school kent begeleiding op twee hoofdgebieden, de onderwijskundige begeleiding en de begeleiding op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast kennen wij de zorg op maat. Als u uitgebreide informatie wenst over onze zorg, dan kunt u hieronder ons zorgplan en ons protocol ‘dyslexie en dyscalculie’ aanklikken en inzien.

1. Onderwijskundige begeleiding

Rekenvaardigheid

In de brugklas zijn de rekenvaardigheden ondergebracht bij het vak wiskunde. In periode 1 nemen alle brugklasleerlingen deel aan een niveautoets. Leerlingen die extra hulp nodig hebben, krijgen een account voor een digitale rekenmethode en volgen gedurende een periode steunlessen rekenvaardigheid. Vanaf de tweede klas tot en met 3havo en 4vwo wordt twee maal per jaar een toets afgenomen. In 4 havo en 5 vwo wordt het officiële rekenexamen, de rekentoets VO, afgenomen. De zwakkere leerlingen worden met behulp van een account van een digitale rekenmethode en met ondersteuning bijgespijkerd tot het gewenste niveau.

Taaltraining

In de eerste maanden in de brugklas wordt met behulp van tests duidelijk welke leerlingen extra ondersteuning op het gebied van spellingsregels of het vormen van het woordbeeld nodig hebben. Zij krijgen tijdens de plusuren de benodigde ondersteuning.

Leerlingen met Nederlands als tweede taal

Leerlingen die pas enkele jaren in Nederland zijn, kunnen extra hulp krijgen. Gedurende een lesuur per week wordt in overleg met de vakdocent Nederlands remediërende hulp gegeven. Deze ondersteuning geldt voor alle leerjaren.

Leerlingen met dyslexie en dyscalculie

De remedial teacher, die enkele dagdelen in de week aanwezig is, begeleidt de dyslectische leerlingen die extra aandacht nodig hebben (maximaal zes keer per jaar). Voor leerlingen met een dyslexie- en/of dyscalculieverklaring zijn er afspraken met betrekking tot de toetsen die gebaseerd zijn op de standaardfaciliteiten die de inspectie tijdens het examen biedt. Deze zijn terug te vinden in het dyslexie en dyscalculie protocol op de website.

2. Sociaal-emotionele begeleiding

Zorgcoördinator

Voor de meer specifieke hulp bij individuele problemen kan contact worden opgenomen met onze zorgcoördinator, die zorgt voor een goede afstemming van alle vormen van hulp.

Platform leerlingbegeleiding

Het platform bestaat uit de zorgcoördinator, de leerlingbegeleiders en de aan de school verbonden schoolmaatschappelijk werker. Wanneer dit nodig is, kan zowel de mentor als de leerling een beroep doen op het platform. Soms kan het nodig zijn om hulp buiten de school te zoeken. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Faalangstreductietraining

In de brugklas is er voor leerlingen met negatieve faalangst een speciaal trainingsprogramma. Dit programma van tien lessen wordt gegeven door twee ervaren docenten. Examenkandidaten kunnen eveneens van een dergelijk programma gebruik maken.

Sociale vaardigheden

In de brugklas kunnen leerlingen een cursus sociale vaardigheden volgen als zij moeite hebben met bijvoorbeeld voor zichzelf opkomen, contact maken met anderen en leren omgaan met commentaar. Deze cursus bestaat uit acht lessen.

3. Zorg op maat

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is de manier waarop onderwijs aan kinderen met een hulpvraag of een ondersteuningsbehoefte georganiseerd wordt. Ieder kind heeft recht op zo goed mogelijk onderwijs, zodat het zijn talenten optimaal kan ontwikkelen op een manier die past bij zijn capaciteiten. Ook kinderen met een handicap of gedragsproblemen krijgen bij voorkeur onderwijs op een reguliere school, waarbij het kind extra begeleiding krijgt.

De school waar de leerling aangemeld wordt, heeft zorgplicht. Dit betekent dat ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze en de school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden op de eigen school of op een andere school in het regulier onderwijs. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het (voortgezet) speciaal onderwijs worden gedaan. Om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in een regionaal samenwerkingsverband. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs samen. Het Emmauscollege is aangesloten bij het samenwerkingsverband Koers VO (www.koersvo.nl).

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen stellen een ondersteuningsprofiel op dat weergeeft welke mogelijkheden een school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Ouders van basisschoolleerlingen kunnen kennisnemen van wat de verschillende scholen in de regio op het gebied van onderwijs en ondersteuning aanbieden. Zo kunnen ouders kijken welke school het beste past bij de wensen en ondersteuningsbehoefte van de leerling. De zorgcoördinator zal bij aanmelding van een leerling met een zorgbehoefte aan de hand van het dossier, het advies van de basisschool en in samenspraak met de begeleider Passend Onderwijs beoordelen of er binnen de school mogelijkheden zijn om de gewenste zorg te bieden.

Uitgangspunten bij de beoordeling van de hulpvraag zijn of de school voldoende voorzieningen kan treffen en of er voldoende garanties zijn voor een veilige en uitdagende leeromgeving voor zowel de zorgleerling als de andere schoolparticipanten. Op www.koersvo.nl/schoolprofielen kunt u het schoolprofiel van onze school vinden.

 

Meer begeleiding

Pestprotocol

Om pesten op school tegen te gaan, hebben wij het ‘landelijk protocol tegen pesten’ ondertekend. Wij zijn daarmee een inspanningsverplichting aangegaan om gepeste leerlingen te helpen en pestende leerlingen te confronteren met de onwenselijkheid van hun gedrag.

Gemeentelijke instellingen

Naast de zorg die de school kan bieden, zijn er ook gemeentelijke instellingen die een actieve rol spelen in de ontwikkeling van de leerlingen. Deze zijn:

Centrum voor Jeugd en Gezin

De zorg en de bewaking van de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen is de taak van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In de brugklas vullen de leerlingen een onderzoeksvragenlijst in en ontvangen zij een uitnodiging voor een gesprek met een jeugdverpleegkundige. Deze gesprekken worden altijd vertrouwelijk behandeld. In de derde klas volgt een nieuw onderzoek.

Meer informatie is te vinden op www.cjgrijnmond.nl

Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak (SISA)

Onze school is aangesloten bij het SISA-signaleringssysteem. Dit zorgt ervoor dat jongeren in Rotterdam die hulp nodig hebben, worden geregistreerd in een computersysteem, waardoor de hulpverlening beter kan worden afgestemd. Het signaleringssysteem heeft een privacyreglement, zoals door de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt voorgeschreven.

Meer informatie is te vinden op www.sisa.rotterdam.nl