Het bevoegd gezag van onze school wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB) van de “Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam” (KAVOR). Het CvB bestuurt de stichting en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. Het CvB bestaat uit de heer R. Majewski, tevens rector van onze school.

Schoolleiding

De afdelingen worden bestuurd door de afdelingsconrectoren. De gehele schoolleiding bestaat uit de volgende personen:

R. Majewski  |   H. Visser   |   I. Simon  |  A. Mostert   |  S. Verschueren   |  R. Swibben   |   L. de Bruin

Functies per 1.1.2022

Naam Functie
dhr. R. Majewski rector
dhr. drs. A.P. Mostert conrector brugklassen en 2V
mw. L. de Bruin conrector 2 en 3 havo
dhr. drs. R. Swibben conrector 3 en 4 vwo
mw. I.M. Simon conrector 4 en 5 havo
dhr. H. Visser conrector 5 en 6 vwo
mw. S.A.M. Verschueren conrector personeel en organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

De leden van de RvT zijn:

  • dhr. J.C.T.M. den Oudendammer (voorzitter)
  • dhr. drs. H.M. Zeilstra (vicevoorzitter)
  • dhr. F.A.M. van Dorp RA (penningmeester)
  • dhr. J. Rozema
  • mw. mr. A. G. L. van Beest – de Mul
  • dhr. R. Karens

Het correspondentieadres van de Raad van Toezicht is: postbus 84137, 3009 CC Rotterdam.