Schoolleiding

Het bevoegd gezag van onze school wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB) van de “Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam” (KAVOR).

Het CvB bestuurt de stichting en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. Het CvB bestaat uit de heer drs. A.L. Bos, tevens rector van onze school.

De afdelingen worden bestuurd door de afdelingsconrectoren. De gehele schoolleiding bestaat uit de volgende personen:

2e rij:  A. Mostert            J. Perdaan                  S. Verschueren                        A. Bos
1e rij:  R. Swibben          R. Majewski                L. v.d. Meer                              I. Simon

Functies

Naam Functie
dhr. drs. A.L. Bos rector
dhr. R. Majewski conrector brugklassen, natuurkunde
dhr. L.H. van der Meer MA conrector 2 en 3 havo, geschiedenis
dhr. drs. A.P. Mostert conrector 5 en 6 vwo, klassieke talen
dhr. mr.drs. J. Perdaan conrector 2 en 3 atheneum en gymnasium, economische vakken
mw. I.M. Simon conrector 4 en 5 havo, lichamelijke opvoeding
dhr. drs. R. Swibben conrector 4 vwo, Nederlands
mw. S.A.M. Verschueren conrector, personeel en organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • J.C.T.M. den Oudendammer, voorzitter
  • F.A.M. van Dorp, penningmeester
  • ir. Th.P.P. Jurgens, lid
  • R. Karens, lid
  • mw. mr. D. Korthals Altes-Biemans, lid
  • H.M. Zeilstra, lid

Het correspondentieadres van de Raad van toezicht is:
postbus 84137, 3009 CC Rotterdam