Schoolbestuur

Schoolleiding

Het bevoegd gezag van onze school wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB) van de “Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam” (KAVOR).

Het CvB bestuurt de stichting en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. Het CvB bestaat uit de heer drs. A.L. Bos, tevens rector van onze school.

De afdelingen worden bestuurd door de afdelingsconrectoren. De gehele schoolleiding bestaat uit de volgende personen:

A.Mostert                 J. Perdaan                   S. Verschueren            A. Bos

R. Swibben              R. Majewski                  L. van der Meer           I. Simon

Functies

Naam                                             Functie

dhr. drs. A.L. Bos                           rector

dhr. R. Majewski                           conrector brugklassen, natuurkunde

dhr. L.H. van der Meer MA         conrector 2 en 3 havo, geschiedenis

dhr. drs. A.P. Mostert                   conrector 5 en 6 vwo, klassieke talen

dhr. mr.drs. J. Perdaan                conrector 2 en 3 atheneum en gymnasium, economische vakken

mw. I.M. Simon                             conrector 4 en 5 havo, lichamelijke opvoeding

dhr. drs. R. Swibben                     conrector 4 vwo, Nederlands

mw. S.A.M. Verschueren             conrector

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • J.C.T.M. den Oudendammer, voorzitter
  • L. Lubeek, vice-voorzitter
  • F.A.M. van Dorp, penningmeester
  • ir. Th.P.P. Jurgens
  • mw. mr. D. Korthals Altes-Biemans
  • H.M. Zeilstra

Het correspondentieadres van de Raad van toezicht is:
postbus 84137, 3009 CC Rotterdam