Bij het Emmauscollege kennen we een klachtenregeling, een klokkenluidersregeling en een integriteitscode. Hieronder kunt u lezen voor welke situatie welke regeling bedoeld is.

Klachtenregeling

Het klachtrecht in scholen voor voortgezet onderwijs heeft een wettelijke grondslag. Onze klachtenregeling is hierop gebaseerd. De klachtenregeling ligt in de mediatheek ter inzage (en kan hieronder gedownload worden).

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Hierbij kan ook contact worden opgenomen met de mentor of de conrector. Indien dat echter niet tot een bevredigende uitkomst leidt, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Hierin wordt ook duidelijk gemaakt hoe u zich bij het indienen van een klacht kunt laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon voor het Emmauscollege is de heer Moerland. Hij is via het volgende e-mailadres te bereiken: mrl@scholengroepspinoza.nl. U kunt ook eerst contact opnemen met mevrouw Van Veen (vep@emmauscollege.nl), die optreedt als contactpersoon in het kader van de klachtenregeling. De taak van de contactpersoon beperkt zich tot het verwijzen naar de vertrouwenspersoon en het controleren en bewaken of de klacht procedureel juist behandeld wordt. De contactpersoon wordt niet geacht een bemiddelende rol te spelen tussen klager een aangeklaagde.

Het is ook mogelijk om zonder ondersteuning van de vertrouwenspersoon een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie katholiek onderwijs die valt onder de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). De Stichting GCBO is als volgt te bereiken:

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
tel: 070 – 386 16 97
fax: 070 – 302 08 36
email: info@gcbo.nl
website: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Alle informatie over de klachtenprocedure, de samenstelling van de commissie en de wijze waarop de commissie haar werk verricht is te vinden op de website van de GCBO.

U kunt hier de klachtenregeling downloaden.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand.
Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:
• een (dreigend) strafbaar feit;
• een (dreigende) schending van regels;
• een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
• een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
• een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
• een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
• enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.

Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern:
• bij het bevoegd gezag;
• bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand het bevoegd gezag betreft;
• bij de vertrouwenspersoon integriteit.

De vertrouwenspersoon integriteit voor het Emmauscollege is mevrouw Albers-Brok. Zij is te bereiken via e-mailadres: alb@alfrink.nl.

Voor behandeling van de interne melding van een vermoeden van een misstand is een commissie Integriteitsvraagstukken ingesteld.

U kunt hier de klokkenluidersregeling downloaden.

Integriteitscode

In de integriteitscode staan concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd. De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van het Emmauscollege. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. U kunt dan denken aan hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties en met privégebruik van telefoon en computer, of hoe om te gaan met bedrijven wanneer u verantwoordelijk bent voor inkoop.

De integriteitscode heeft als doel medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook bedrijven en instanties die werken in opdracht van het Emmauscollege, hun handelen binnen de specifieke context goed te kunnen laten interpreteren, beoordelen en afwegen.

Mocht u van mening zijn dat er niet conform deze code gehandeld is, dan kunt u dit te melden bij de vertrouwenspersoon mevrouw Albers-Brok. Zij is te bereiken via e-mailadres: alb@alfrink.nl .

U kunt hier de integriteitscode (d.d. 12.12.2018) downloaden.