OVE

Het SchoolvoorbeeldAlgemeen

Het bestuur van de oudervereniging (OVE) vergadert circa vijf maal per jaar. Op 19 november vond de 2e vergadering van dit schooljaar plaats. Tevens was er voorafgaand aan de vergadering de Algemene ledenvergadering en de presentatie ‘coaching als je puber moet kiezen’.


Algemene ledenvergadering
Op de ledenvergadering was een vijftigtal ouders aanwezig. Tijdens de vergadering werd het jaarverslag van de secretaris en penningmeester over het schooljaar 2011-2012 goedgekeurd.

Voor de twee vacatures in het bestuur hadden zich twee kandidaten beschikbaar gesteld, Esther van Rossem en Marie-Anne Portengen. Zij werden door de ALV benoemd en stellen zich voor in deze nieuwsbrief. Verder werden van de zittende leden Dorine Bentvelsen,Ferry Eskens,Clifton Seijmonson, Roel Westrik en Gea Verwaal herbenoemd. Dit alles na goedkeuring van de aanwezige ouders.

Aansluitend was de presentatie ‘Coaching als je puber moet kiezen’, verzorgd door Anneke Boot van de NKO.

Samenvatting presentatie
De presentatie begon met wat algemene feiten over het puberbrein. Al snel werden de ouders zelf aan het werk gezet. We moesten in groepen nagaan wat we vroeger zelf wilden worden en wat daarvan terechtgekomen was. Tevens moesten we nagaan wat een stimulans was of juist niet. Na deze sessie volgde weer uitleg en werd er ingegaan op de verschillende stijlen van coaching. De vraag was in welke stijl men zich herkende. Het bleek dat de meeste mensen meer stijlen door elkaar gebruiken.

Verder werd de vorm van coaching behandeld. Deze verschilt naarmate je puber ouder wordt, van managen tot motiveren.
Na deze theorie gingen de ouders weer in groepjes bij elkaar zitten om verschillende casussen te bespreken, aan de hand van de opgedane theoretische kennis.

Conclusie van de avond was wel dat coaching sterk afhangt van het karakter van zowel ouders als puber. Enig inzicht in het puberbrein en de ontwikkeling van de prefrontale cortex is daarbij wel van belang.
De presentatie werd op een inspirerende manier gebracht met veel herkenning en humor over alle puberperikelen.


Bestuursvergadering
De bestuursvergadering, die openbaar was, werd extra bezocht door één ouder.

Leerlingenraad
Er heeft een gesprek plaats gevonden tussen de OVE en de leerlingenraad. OVE en leerlingenraad vergaderen enkele keren per jaar.


Weblog
Het voornemen ligt er om de nieuwsbrief om te zetten in een weblog. Voordelen zijn:
• Het nieuws is altijd actueel.
• De informatie komt mondjesmaat binnen.
• Nieuws kan gesorteerd worden op onderwerp.
Voorstel is om alle ouders automatisch lid te laten worden van de weblog.


Alpe d’Huzes
De spinningmarathon was een groot succes. De sfeer was erg goed, er was belangstelling van de pers en bovenal de opbrengst was overweldigend. Er is €14000,00 opgehaald voor het KWF.


Zieken
In de eerste periode van het schooljaar waren er een paar leerkrachten langdurig afwezig. Vervanging hiervoor is inmiddels geregeld. Er wordt op toegezien dat de leerlingen niet teveel lesstof missen, waar nodig wordt er ingehaald.


Ouderklankbordavond
De eerstvolgende ouderklankbordgroep is op maandag 14 januari 2013. U bent dan van harte welkom. Meer informatie hierover volgt op de weblog.

Nieuwe leden
Graag stel ik mijzelf voor als nieuw bestuurslid van de oudervereniging. Mijn naam is Marie-Anne Portengen en ik heb in 2011 voor het eerst kennisgemaakt met het Emmauscollege. Onze dochter Julia ging toen naar de brugklas. Inmiddels zit zij alweer  in 2 Havo. Wij hebben ook nog een zoon van 15 die dit jaar eindexamen Mavo zal doen op een andere school (het Krimpenerwaardcollege). Op die school ben ik zelf actief als voorzitter van de medezeggenschapsraad. Wij wonen al jaren met veel plezier in Capelle aan den IJssel, precies midden tussen beide scholen in. Ik ben blij dat het Emmauscollege zoveel waarde hecht aan de inbreng van ouders en ik hoop dan ook als nieuw bestuurslid een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan de dialoog tussen ouders en school.

Ik ben Esther van Rossem. Mijn dochters Anna en Marieke zitten in 3 havo en 2 atheneum. 28 jaar geleden kwam ik zelf van het vwo; daarna ben ik op de Hogere Hotelschool opgeleid in de bedrijfskunde. Ik heb werkervaring als leidinggevende, ook in overheidsinstellingen. Ongeveer 9 jaar geleden heb ik het roer wat omgegooid en ben als docent Duits in het middelbaar onderwijs gestart. Naast het lesgeven en begeleiden van pubers vind ik het ook erg interessant om op mijn school de bedrijfskundige bril op te zetten; ik doe dus ook actief mee aan de teamvorming en aan professionalisering. Ook heb ik op mijn school het onderwerp “ouderbetrokkenheid” op de kaart gezet met een traject om dit te intensiveren. Naast dat ik natuurlijk “Anna’s en Marieke’s moeder” ben, en betrokken wil zijn bij hun ontwikkeling op het Emmauscollege, breng ik deze zaken ook mee naar het bestuur van de oudervereniging.

Zie verder voor een overzicht van de leden van de OVE het overzicht op de site.

Annemie Moghaddam
secretaris OVE 
ove@emmauscollege.nl