Kom jij naar het Emmaus?

Wil je je graag aanmelden voor het Emmauscollege? Wat leuk! Vanaf dinsdag 1 februari kan jij je aanmelden. Vervolgens ga je op aanmeldingsgesprek samen met je ouders. Hieronder kunnen je ouders lezen wat ze moeten doen om jou voor het Emmauscollege aan te melden.


OverstapRouteKaart

Rotterdamse scholen hebben de afgelopen jaren onderling afspraken gemaakt om de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen. Veel scholen uit de omgeving van Rotterdam doen nu ook mee. In De OverstapRoute kunt u lezen wat er van de basisschool, de middelbare school en van ouders wordt verwacht. In de speciaal daarvoor gemaakte OverstapRouteKaart ziet u in één oogopslag de stappen die nodig zijn om een kind aan te melden.

Klik hier om meer te lezen over de OverstapRoute van Koers VO.


Aanmelden

De procedure die hieronder beschreven wordt, volgt de afspraken uit de OverstapRouteKaart.

Aanmelding op het Emmauscollege

U kunt als ouder of verzorger vanaf dinsdag 1 februari digitaal een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek samen met uw kind. U kunt uw kind aanmelden als hij of zij minimaal een enkelvoudig havo-advies van de basisschool heeft gekregen. De aanmeldingsgesprekken vinden plaats in de periode van maandag 21 tot en met vrijdag 25 februari, en van maandag 7 t/m vrijdag 18 maart 2022. Het aanmeldingsgesprek duurt ongeveer 20 minuten.

Nadat u via onze website een afspraak voor een aanmeldingsgesprek heeft gemaakt, vult u het digitale gegevensformulier. Dit formulier is vanaf 1 februari 2022 te vinden op deze pagina.

Verder is het van belang dat u het adviesformulier van de basisschool tijdens het aanmeldingsgesprek toont. Op dit adviesformulier staat het advies van de basisschool vermeld en staat er ook een unieke code die voor de aanmelding noodzakelijk is. Alle leerlingen van basisscholen uit Rotterdam ontvangen dit adviesformulier met deze code. Ook veel basisscholen uit de regio verstrekken dit adviesformulier. Op het formulier staan verder de vo-scholen van voorkeur in volgorde van voorkeur. Als uw kind afkomstig is van een basisschool uit de regio, die nog geen adviesformulier met een unieke code verstrekt, verzoeken wij u het schriftelijk advies van de basisschool te laten zien.

Aanmeldingsgesprek

In een kort persoonlijk gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we met u en uw kind de aangeleverde gegevens en lichten we de procedure toe die tot een eventuele toelating op het Emmauscollege leidt.

Plaatsing

Alle ouders/verzorgers worden per mail geïnformeerd over de plaatsing van hun kind. Geplaatste leerlingen worden op het Emmauscollege, ongeacht hun advies, altijd in een havo/vwo-brugklas geplaatst.

“De open dag en de uitjes met groep 8 naar het Emmaus vond ik geweldig! Ik voelde me er meteen thuis.”

Sanne over haar keuze voor het Emmauscollege

Toelatingsprocedure

Alle Rotterdamse schoolbesturen hebben afgesproken dat hun toelatingsprocedure voldoet aan de afspraken die daarover zijn vastgelegd in de OverstapRouteKaart. Onze toelatingsprocedure geldt zowel voor leerlingen uit Rotterdam als voor leerlingen die uit andere gemeenten komen.

Stap 1: Bepaling toelaatbaarheid

Eerst wordt bepaald of een leerling toelaatbaar is tot het Emmauscollege. Leerlingen zijn toelaatbaar als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  • Het advies van de basisschool is tenminste een enkelvoudig havo-advies.
  • Ouders en leerlingen respecteren de katholieke grondslag, zoals beschreven in de missie en visie in de schoolgids van het Emmauscollege.

Als een leerling niet toelaatbaar is wordt hij/zij automatisch aangemeld bij de volgende school op de voorkeurslijst en ontvangt hierover een bericht. De volgende school behandelt de aanmelding vervolgens volgens de geldende procedure.

Stap 2: Eventuele loting

Voor het schooljaar 2022 – 2023 zijn in totaal 320 plaatsen beschikbaar voor brugklasleerlingen.  Afhankelijk van het aantal toelaatbare leerlingen zal een van de volgende stappen volgen:

A: het aantal toelaatbare leerlingen is kleiner of gelijk aan 320
Alle toelaatbare leerlingen worden toegelaten.

B: het aantal toelaatbare leerlingen is groter dan 320
Indien het aantal toelaatbare leerlingen groter is dan 320, worden eerst de volgende voorrangsregels toegepast:

Voorrangsregels

   1. Leerlingen die op het moment van aanmelden al een broer of zus op school hebben, worden bij voorrang toegelaten tot het Emmauscollege.
   2. Leerlingen die op het moment van aanmelden wonen of zitten op een basisschool in het gebied van postcodes 2760, 2761, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 3056, 3059, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069 (de wijken Het Lage Land, Nesselande, Ommoord, Oosterflank, Prinsenland, Nieuw Terbregge, Kralingen of Zevenkamp van de gemeente Rotterdam, of in de gemeente Capelle aan den IJssel, of in de kernen Nieuwerkerk aan den IJssel of Zevenhuizen van de gemeente Zuidplas) worden bij voorrang toegelaten tot het Emmauscollege.

Deze voorrangsregels worden in de hierboven vermelde volgorde toegepast.

Er kunnen zich nu bij B twee situaties voordoen:

B1: het aantal toelaatbare leerlingen dat voldoet aan de voorrangsregels is groter dan 320

   • Alle leerlingen die niet voldoen aan de voorrangsregels worden niet toegelaten.
   • Onder de leerlingen die wel voldoen aan de voorrangsregels wordt geloot. De ingelote leerlingen worden toegelaten.

B2: het aantal toelaatbare leerlingen dat voldoet aan de voorrangsregels is kleiner dan of gelijk aan 320

   • Alle leerlingen die voldoen aan de voorrangsregels worden toegelaten.
   • Onder alle leerlingen die niet voldoen aan de voorrangsregels wordt geloot. Het aantal beschikbare plaatsen is dan gelijk aan 320 minus het aantal plaatsen dat is ingenomen door leerlingen die voldoen aan de voorrangsregel. De ingelote leerlingen worden toegelaten. De uitgelote leerlingen worden op volgorde van de lotingslijst op de wachtlijst geplaatst.

De eventuele loting, die betrekking heeft op de toelating tot het Emmauscollege, vindt plaats op donderdag 31 maart 2022 door een notaris. Ouders van wie meerdere kinderen meeloten, mogen aangeven of de kinderen bij de loting ‘aan elkaar gekoppeld’ worden of dat zij ieder apart meeloten. De rector en de notaris stellen na bovenstaande procedure vast welke leerlingen zijn geplaatst en welke leerlingen niet zijn geplaatst.

Plaatsingsuitslag

De plaatsingsuitslag wordt op vrijdag 1 april bekendgemaakt. Alle ouders/verzorgers ontvangen dit besluit via de mail. Is uw kind uitgeloot dan wordt hij/zij automatisch aangemeld bij de volgende school op de voorkeurslijst. Deze school behandelt de aanmelding vervolgens volgens de geldende procedure.

Indien er na de eerste aanmeldronde nog plaatsen beschikbaar zijn, wordt voor de verwerking van nagekomen aanmeldingen de volgende procedure doorlopen. De nagekomen aanmeldingen worden in volgorde van aanmelding verwerkt. U kunt als ouder of verzorger vanaf 1 april tot 10 juni telefonisch (010 – 4212144) een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek samen met uw kind.

N.B. 1: In uitzonderlijke gevallen kan de rector besluiten af te wijken van de hierboven beschreven procedure.
N.B. 2: Heeft een klacht of bezwaar met betrekking tot het toelatingsbesluit, dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling.


Extra ondersteuning

Leerlingen die extra ondersteuning behoeven, doorlopen ook de hier beschreven procedure. In de periode van 11 januari t/m 28 januari vindt er tevens een oriëntatiefase plaats waarin ouders of verzorgers van leerlingen die waarschijnlijk extra ondersteuning behoeven in gesprek kunnen gaan met de zorgcoördinator om te kijken of de extra ondersteuning die een leerling nodig heeft, overeenkomt met de extra ondersteuning die wij kunnen bieden (klik hier voor ons ondersteuningsprofiel). Bij de inschatting of we in staat zijn de juiste ondersteuning te bieden, wordt ook gelet op het feit dat de school een maximumcapaciteit heeft voor bepaalde ondersteuningsbehoeften. Onze zorgcoördinator, mevrouw Martens, is bereikbaar onder schooltijden via 010 – 4212144 of via mailadres (mae@emmauscollege.nl) om een afspraak te maken.


Tijdspad 2021

datum activiteit
di 11 januari t/m vr 28 januari Eventueel oriënterend gesprek van ouders/verzorgers van een leerling die waarschijnlijk extra ondersteuning behoeft met de zorgcoördinator
ma 24, di 25 en wo 26 januari Introductielessen groep 8, wo 26 januari op vrije intekening
za 29 januari, wo 9 en 16 februari Rondleidingen groep 8
vanaf di 1 februari Ouders kunnen een afspraak maken voor een digitaal aanmeldingsgesprek
wo 2 februari Open Avond van 19.00 tot 21.00 uur
ma 21 t/m vr 25 februari, en ma 7 t/m vr 25 maart Aanmeldingsgesprekken volgens afspraak
do 31 maart Eventuele loting bij overaanmelding
vr 1 april Plaatsingsuitslag
Vanaf ma 4 april tot vr 10 juni* Ouders kunnen een afspraak maken voor een gesprek naar aanleiding van een nagekomen aanmelding
ma 22 augustus Start schooljaar 2022-2023

* Deze stap vindt uitsluitend plaats, indien er nog plaatsen beschikbaar zijn.


Vragen?

Vragen over de aanmeldprocedure? Neem dan contact op met de afdelingsconrector van de brugklas de heer A. Mostert (mos@emmauscollege.nl).